Tại sao tính năng thu phóng lại quan trọng trong phòng họp?